Doorgaan naar inhoud
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van designnieuws en verhalen van Kleurgidsen!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van designnieuws en verhalen van Kleurgidsen!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Deze website genereert geen offerte of bindende prijzen, maar informatie over een mogelijke overeenkomst.
 • LUMESCA Group Limited of haar vertegenwoordigers garanderen geen geschiktheid van de producten voor specifieke toepassing. Daarom is het noodzakelijk dat u de specificaties van de producten controleert alvorens te bestellen.
 • Goederen worden niet verkocht om uit te proberen maar zijn bedoeld voor definitieve levering.
 • De gepubliceerde prijzen, specificaties en service kunnen tussentijds gewijzigd worden zonder aankondiging vooraf.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief vrachtkosten en inclusief BTW (waar van toepassing), tenzij uitdrukkelijk vermeld.
 • Als u betaalt via een Incasso-machtiging, dan zal niet worden geincasseerd tot het moment van uitlevering van de goederen. Als u op een andere manier betaalt, dan zullen de goederen verstuurd worden, zodra de betalingen volledig zijn ontvangen en geboekt op onze rekening (normaal gesproken duurt dit maximaal 5 werkdagen).
 • In het geval dat een product met een verkeerde prijs staat vermeld, of dat producten niet leverbaar zijn, dan heeft LUMESCA Group Limited het recht om de opdracht te annuleren.
 • Reclamaties voor schade, niet functioneren van apparatuur of ontbrekende onderdelen, moeten binnen 7 dagen na ontvangst gemeld zijn bij de leverancier.
 • Overigens zijn de standaard garantievoorwaarden van toepassing.
 • LUMESCA Group Limited is niet verantwoordelijk voor een verantwoorde levering van te retourneren goederen.
 • De bovengenoemde voorwaarden zijn aanvullend op de algemene rechten van de koper.
 • LUMESCA Group Limited erkent alle handelsmerken en servicemerken van alle fabrikanten die op deze website zijn genoemd.
 • Fouten en nalatigheden onzerzijds worden via herstelling gehonoreerd.

Leveringsvoorwaarden LUMESCA Group Limited

 1. ALGEMEEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

  Ze hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.

 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

  De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer, na ontvangst van een bestelling, de verkoper schriftelijk heeft bericht de bestelling aan te nemen.

 3. OVERGANG VAN RISICO

  1. Het ogenblik waarop het risico overgaat, wordt bepaald overeenkomstig de overeengekomen leveringsvoorwaarden, uitgedrukt volgens de Incoterms 90.

   Indien de overeenkomst over de gekozen verkoopsvorm geen aanwijzingen bevat, worden de goederen geacht verkocht te zijn “ex works”.

  2. In geval van verkoop “ex works” moet de verkoper de koper schriftelijk de datum opgeven, waarop de koper de goederen in ontvangst moet nemen.
 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 3.1., blijven de geleverde goederen, in de mate dat het recht van het land, waar de goederen na levering zich bevinden, dit toelaat, eigendom van de verkoper, totdat zij volledig betaald zijn.

  Indien dit recht geen eigendomsvoorbehoud op de goederen toelaat, geniet de verkoper op de goederen alle overige rechten, welke dit recht hem toelaat zich voor te behouden.

  De koper is verplicht de verkoper zijn medewerking te verlenen, indien deze laatste aanleiding vindt maatregelen te treffen teneinde zijn eigendomsrecht of, bij gebreke daarvan, al zijn bovengenoemde rechten op de goederen te waarborgen.

 5. LEVERINGSTERMIJNEN

  1. De leveringstermijn loopt vanaf het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst of van de inwerkingtreding ervan indien deze afhankelijk werd gesteld van de ontvangst van voorschotten, van de opening van een kredietbrief en/of van de uitgifte van een uitvoer- en/of invoerlicentie.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen indicatief ; een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.
  3. Indien de levering der goederen door overmacht of door een handeling of een nalaten van de koper wordt vertraagd, wordt een zodanige verlenging van leveringstermijn toegestaan als, alle omstandigheden in acht genomen, redelijk is.
 6. BETALING

  1. Alle betalingen geschieden in Euro of in de munt voorzien in de overeenkomst.

   Alle belastingen en taxes van welke aard ook, zijn steeds een last van de KOPER.

  2. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen onmiddellijk bij ontvangst betaalbaar.

   Het feit van een klacht betekend te hebben, machtigt de koper niet zijn betaling uit te stellen of te weigeren.

   Het inhouden of verrekenen van opeisbare bedragen door koper is slechts mogelijk op grond van bij gerechtelijke uitspraak vastgestelde of door verkoper schriftelijk erkende aanspraken van koper.

  3. Bij niet-betaling op de vervaldag van enige schuld, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen, a rato van 1,25 % per maand, onverminderd de toepassing van het hieronder bepaalde conventioneel strafbeding.

  4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 Euro en een maximum van 1500 Euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

  5. De vrijwillige of gerechtelijke toekenning van termijnen van respijt brengt geen novatie mede en doet geen afbreuk aan de toepassing van de verwijlintresten en de verhoging van het schuldsaldo overeenkomstig de artikels 6.3. en 6.4. hierboven.

  6. Wanneer op om het even welk ogenblik een vervallen schuld op vervaldag onbetaald is, heeft de verkoper het recht alle verdere leveringen en lopende orders op te schorten totdat alle vervallen schulden betaald zijn.

   Tevens heeft de verkoper het recht, in geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag, de onmiddellijke betaling te eisen van alle facturen in omloop, onafhankelijk van de toegestane betalingsvoorwaarden.

  7. Bij wisselkoersschommelingen behoudt de verkoper zich het recht voor om de verkoopprijs aan te passen, in de mate dat deze wisselkoersschommelingen de prijs beïnvloeden.

 7. FINANCIELE WAARBORGEN EN LAATTIJDIGE BETALING

  De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen : laattijdige betaling, het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper, enz. , deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na levering van de goederen.

  Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

  Bij weigering behoudt de verkoper zich het recht voor alle leveringen geheel of gedeeltelijk te schorsen en de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

 8. ONTBINDING

  1. Ingeval de bestelling door de koper geannuleerd wordt, of indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, of wanneer een factuur niet betaald wordt op haar vervaldag, kan de verkoper hetzij de gedwongen uitvoering hetzij de ontbinding van de koop vorderen.

   In dit laatste geval zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

  2. Ingeval van ontbinding van de koop zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het bedrag van de bestelling, dit onverminderd het recht van de verkoper om vergoeding van de werkelijk geleden schade te eisen.

   Eventueel reeds geïnde voorschotten zullen definitief door de verkoper verworven zijn ten belope van de verschuldigde schadevergoeding.

 9. WAARBORG

  1. De verkoper waarborgt de verkochte goederen en onderdelen voor materiaal- en constructiefouten.

   Indien een goed of een onderdeel ervan dergelijke fouten zou vertonen, zal de verkoper ze herstellen of, indien hij het nuttig oordeelt, ze vervangen, op voorwaarde dat het betrokken goed of onderdeel zonder transportkosten binnen de twaalf maanden vanaf de oorspronkelijke verzending bij de verkoper of zijn gemandateerde agent aankomt.

   Deze verplichting strekt zich slechts uit tot de gebreken welke blijken gedurende 6 maanden na levering, behoudens andersluidende overeenkomst.

  2. Deze beperkte waarborg omvat niet het normaal onderhoud wegens slijtage, noch herstellingen wegens gebruik in niet voorziene omstandigheden, wegens misbruik, wegens tussenkomsten van of wijzigingen door niet gemandateerde herstellers, wegens ontbreken van normaal onderhoud of wegens rampen als brand en waterschade.

  3. Ingeval van fabricatie volgens plan door de koper geleverd, zal de waarborg beperkt blijven tot de strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduidingen van dat plan.

 10. WAARBORG

  De computerprogramma’s en andere software die samen met de apparatuur geleverd worden, blijven eigendom van de verkoper of van de licentiehouder.

  De koper heeft een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de software voor eigen gebruik aan te wenden; hij is er niet toe gerechtigd bedoelde software te reproduceren, te kopièren of te wijzigen.

 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van produktie, winstderving, verlies van contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de koper.

 12. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

  1. Wanneer een partij zich beroept op omstandigheden die volgens de algemeen geldende rechtspraak als bevrijdend aanvaard worden, moet zij de andere partij van het intreden alsook van het aflopen ervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
  2. Het ontstaan van een van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de koper als van de verkoper.
 13. TOEPASSELIJKE WET

  De overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 14. BEVOEGDE RECHTBANKEN

  Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken van Den Haag bevoegd.

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken